آلکالوز تنفسى ونتيلاسيون بيش از حد موجب کاهش اوليه در CO2 و افزايش pH در پنوموني، ادم ريه، بيمارى اينترستيسيل ريه، و آسم مى‌شود درد و علل سايکوژنيک شايع هستند اتيولوژى‌هاى ديگر شامل تب، هيپوکسمي، سپسيس، دليريوم ترمنس، ساليسيلات‌ها، نارسائى کبدي، ونتيلاسيون مکانيکى بيش از حد و ضايعات CNS مى‌باشند. حاملگى با آلکالوز تنفسى خفيف همراه است. آلکالوز تنفسى شديد مى‌تواند موجب تشنج، تتاني، آريتمى‌هاى قلبي، يا از دست رفتن هشيارى شود.

درمان

بايد معطوف به اختلالات زمينه‌اى شود. در موارد سايکوژنيک، آرام‌بخشى يا پاکت تنفس مجدد ممکن است مورد استفاده قرار گيرد.