پتانسيل‌هاى برانگيخته (EPs) ميانگين پتانسيل‌هاى کورتيکال در يک مجدوده زمانى هستند که پس از تحريک اعصاب آوران بينائي، شنوائى يا حسى سوماتيک ثبت مى‌شوند. طولانى ‌شدن فاز تأخيرى اين پتانسيل‌ها بيانگر ضايعه‌اى در مسيرى هستند که آزمايش شده است اما اين يافته‌ها غير اختصاصى هستند. اين روش‌ها اغلب در ارزيابى بيمار مشکوک به مولتيپل اسکلروز به‌کار مى‌روند.

پتانسيل‌هاى برانگيخته بينائى (VEPs)

پتانسيل‌هاى برانگيخته بينائى (VEPs) توسط تحريک تک‌چشمى و ا لگوى شطرنجى معکوس‌شونده امواجى ايجاد مى‌گردد که در ناحيه پس‌سرى ثبت مى‌شود. در فاز تأخيرى تقريباً ۱۰۰ ميلى‌ثانيه‌اى پاسخ P100 مثبت مى‌گردد. ميزان تأخير، دامنه و تقارن پاسخ مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد. VEPs اکثراً در نورويت اپتيک (فعال يا باقى‌مانده) غير طبيعى است. ضايعات ديگر عصب اپتيک مثل فشار بر آن يا گلوکوم مى‌تواند آن‌را غير طبيعى کنند.

پتانسيل‌هاى برانگيخته شنوائى ساقه مغز (BAEP)

پتانسيل‌هاى برانگيخته شنوائى ساقه مغز (BAEP) با استفاده از گوشى صداهاى کليک‌مانندى به يک گوش فرد فرستاده مى‌شود و هفت موج (I-VII) از پوست سر ثبت مى‌شود. اين امواج نشان‌دهنده فعال شدن پشت سر هم عصب شنوائى و مسير شنوائى ساقه مغز هستند. کاربرد آن در غربالگرى نوروم آکوستيک، تعيين محل سطح ضايعه در کوما (معمولاً در کوماى توکسيک / متابوليک يا بيمارى هر دو نيمکره طبيعى و در پاتولوژى ساقه مغز غير طبيعى است) و ارزيابى شنوائى شيرخوران است.

پتانسيل‌هاى برانگيخته حس سوماتيک (SEP)

پتانسيل‌هاى برانگيخته حس سوماتيک (SEP) تحريکات الکتريکى متعدد کوچک و بدون درد بر الياف حسى بزرگ اندام باعث رگبارهاى آورانى مى‌شود که مى‌توان در سطوح مختلف حس سوماتيک (تنه پروگزيمال اعصاب محيطي، ستون دورسال طناب نخاعى و کورتکس حسى اوليه) آنها را ثبت کرد. در اختلالات متعددى مثل MS و در ضايعات نخاعي، کمبود ويتامين B12، ايدز، تنگى نخاع گردنى يا بيمارى لايم ممکن است SEP غير طبيعى باشد. وجود يا فقدان SEP در کوما يا ضايعات نخاعى داراى اهميت پيش‌آگهى‌دهنده است. همچنين مى‌توان از آن در حين عمل جراحى نخاع يا اندآرترکتومى کاروتيد استفاده کرد تا ضايعات اياتروژنيک احتمال نخاع يا کورتکس پاريتال را نشان دهد.