تنشج نوعى واقعه حمله‌اى است که بر اثر تخليه الکتريکى غير طبيعي، بيش از حد و فوق همزمان انبوهى از نورون‌هاى CNS ايجاد مى‌شود. اگر تشنج‌هاى راجعه به‌دليل فرآيند زمينه‌اى مزمنى ايجاد شوند تشخيص صرع گذاشته مى‌شود.


نوع تشنج و سن بيمار سر نخ مهمى در يافتن اتيولوژى هستند. در جدول (- علل تشنج -) علل تشنج در هر گروه سنى نشان داده شده است.

جدول علل تشنج

نوزادان (کمتر از يک ماهگى) هيپوکسى و ايسکمى پرى‌ناتال
خونريزى و تروماى داخل جمجمه‌اى
عفونت حاد CNS
اختلالات متابوليک (هيپوگليسمى، هيپومنيزيمى، کمبود پيريدوکسين)
قطع دارو
اختلالات تکاملى
اختلالات ژنتيکى
شيرخواران و بچه‌ها (بالاى يک ماهگى و زير ۱۲ سالگى) تشنج‌هاى ناشى از تب
اختلالات ژنتيکى (متابوليک، دژنراتيو، سندرم‌هاى اپى‌لپسى اوليه)
عفونت CNS
اختلالات تکاملى
تروما
ايديوپاتيک
نوجوانان (۱۸-۱۲ سالگى) تروما
اختلالات ژنتيکى
عفونت
تومور مغزى
مصرف داروهاى ممنوعه
ايديوپاتيک
جوانان (۳۵-۱۸ سالگى) تروما
ترک الکل
مصرف داروهاى ممنوعه
تومورهاى مغزى
ايديوپاتيک
افراد مسن (بالاى ۳۵ سالگى) بيمارى عروقى مغز
تومور مغزى
ترک الکل
اختلالات متابوليک (اورمى، نارسائى کبدى، اختلالات الکتروليتي، هيپوگليسمى)
بيمارى آلزايمر و ساير اختلالات دژنراتيو CNS
ايدپوپاتيک