معاينه حرکتى

قدرت عضلانى را بايد به‌طور سيستماتيک براى حرکات مهم هر مفصل بررسى کرد (جدول - عضلاتى که مفاصل را حرکت مى‌دهند -). قدرت را بايد با استفاده از يک مقياس تکرارپذير ثبت کرد. (مثلاً = عدم حرکت، ۱ = تکان کوچک يا انقباض ضعيف بدون حرکت مفصل، ۲ = حرکت وجود دارد ولى قدرت مقابله با نيروى جاذبه را ندارد، ۳ = حرکت در مقابل نيروى جاذبه دارد ولى در مقابل مقاومت ندارد، ۴ = حرکت در برابر درجاتى از مقاومت، ۵ = قدرت کامل). براى درجه‌بندى دقيق‌تر مى‌توان در مقابل اين اعداد از علائم + و - استفاده کرد. سرعت حرکت، توانائى شل کردن فورى انقباض و ايجاد خستگى با تکرار حرکت را بايد مورد توجه قرار داد. بايد به کاهش توده و اندازه عضله (آتروفي) و نيز وجود انقباضات غير ارادى نامنظم (Twitching) گروهى از فيبرهاى عضلانى (فاسيکولاسيون) توجه گردد. بيمار بايد از لحاظ هر گونه حرکات غير ارادى در حالت استراحت، در طى حفظ وضعيت و در حالت حرکات ارادى بررسى شود.

جدول عضلانى که مفاصل را حرکت مى‌دهند

عضله عصب قطعه عصب‌دهنده عملکرد
شانه سوپرااسپايناتوس سوپراسکاپولار C5,6 ابداکسيون قسمت فوقانى بازو
دلتوئيد آگزيلري C5,6 ابداکسيون قسمت فوقانى بازو
ساعد دو سر بازو ماسکولوکوتانئوس C5,6 فلکسيون ساعدى که در حالت سوپيناسيون است
براکيورادياليس راديال C6,7,8 اکستانسيون ساعد
اسکتانسور کارپى‌رادياليس راديال C5,6 اکستانسيون و اداکسيون دست در محل مچ دست
اکستانسور ديژيتوروم بين‌استخوانى کف دست C7,8 اکستانسيون انگشتان در محل مفاصلMCP
سوپيناتور بين استخوانى کف دست C6,7 سوپيناسيون ساعدى که در حالت اسکتانسيون است
فلکسور کارپى‌رادياليس مدين C6,7 فلکسيون و ابداکسيون دست در محل مچ دست
فلکسور کارپى‌اولناريس اولنار C7,8,T1 فلکسيون و اداکسيون دست در محل مچ دست
پروناتور ترس مدين C6,7 پروناسيون ساعد
مچ دست اکستانسور کارپى اولناريس اولنار C7,7, T1 اکستانسيون / اداکسيون مچ دست
فلکسورکارپى‌رادياليس مدين C6,7 فلکسيون / ابداکسيون مچ دست
دست لومبريکال‌ها مدين + اولنار C8,T1 اکستانسيون مفصل در حالتى‌که مفصل اکستند و ثابت شده است
بين استخوانى اولنار C8,T1 ابداکسيون / اداکسيون انگشتان
فلکسور ديژيتوروم مدين + بين استخوانى C7,C8 T1 فلکسيون انگشتان
شست دست اپوننس پوليسيس مدين C8,T1 لمس قاعده انگشت پنجم به‌وسيله شست دست
اکستانسور پوليسيس بين‌استخوانى خلفى C7,8 اسکتانسيون شست دست
اداکتور پوليسيس مدين C8,T1 اداکسيون شست دست
ابداکتور پوليسيس اولنار C8,T1 ابداکسيون شست دست
فلکسور پوليسيس برويس اولنار C8,T1 فلکسيون شست دست
 ران ايليوپسواس فمورال L1,2,3 فلکسيون ران
گلوتئى گلوتئال فوقانى و تحتانى L4,L5,S1,S2  ابداکسيون، اکستانسيون و روتاسيون داخلى ساق پا
چهار سر ران فمورال L2,3,4 اکستانسيون ساق در محل زانو
اداکتورها ابتوراتور L2,3,4 اداکسيون ساق
هامسترينگ سياتيک L5,S1,S2 فلکسيون ساق در محل زانو
پا گاستروکنيموس تيبيال S1,S2 پلانتار فلکسيون پا
تيپاليس قدامى پرودئال عمقى L4,5 دورسى فلکسيون پا
پرونئى پرونئال عمق L5,S1 اورسيون پا
تيبياليس خلفى تيبيال L4m5 اينورسيون پا
شست پا اکستانسور بلند شست پا پرونئال عمقى L5,S1 دورسى فلکسيون شست پا