جدول مايعات بدن و ساير داده‌هاى عمده

  محدوده مرجع: واحدهاى SI
مايعات بدن، حجم کلى (خالص) وزن بدن %۵۰ (در افرادى با چاقى مرضي) تا ۷۰%
داخل سلولى ۰/۴ - ۰/۳ وزن بدن
خارج سلولى ۰/۳ - ۰/۲ وزن بدن
خون
حجم کلى
مردان ۶۹mL به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن
زنان ۶۵mL به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن
حجم پلاسما
مردان ۳۹mL به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن
زنان ۴۰mL به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن

جدول مايع مغزى نخاعى(۱)

اجزاء   محدوده مرجع
واحد SI واحد مرسوم
pH ۷/۳۴ - ۷/۳۱
گلوکز ۳/۹ - ۲/۲ mmol/L ۷۰-۴۰ mg/dL
پروتئين توتال ۰/۵ - ۰/۲ g/L ۵۰-۲۰ mg/dL
آلبومين ۰/۴۴۲-۰/۰۶۶ g/L ۴۴/۲-۶/۴ mg/dL
IgG ۰/۰۵۷-۰/۰۰۹ g/L ۵/۷-۰/۹ mg/dL
اندکس IgG ۰/۵۹-۰/۲۹
  باندهاى اليگوکانالOGB) ۲) در نمونه سرمى سازگار شده کمتر از ۲ باند مشاهده نمى‌شود
پروتئين پايه ميلين ۴μg/L>
فشار CSF ۱۸۰-۵۰ mmH2O
لکوسيت
توتال μL/۵>
افتراقى
لنفوسيت ۷۰-%۶۰
    منوسيت ۵۰-%۳
          نوتروفيل   هيچ      


۱. از آنجائى‌که غلظت مايع مغزى نخاعى مقادير تعادلى هستند اندازه‌گيرى همان پرامترها در پلاسماى خون به‌طور هم‌زمان توصيه مى‌شود. با اين حال تأخير زمانى در کسب اين تعادل وجود دارد و سطوح اجزاء پلاسمائى که سريعاً نوسان مى‌يابند (مثل گلوکز پلاسما) در مايع مغزى نخاعى به سطح پايدارى نمى‌رسد تا اينکه فاز تأخيرى بارزى طى شود.


((g/dL)( آلبومين سرم) )?( (CSF)( IgG )(mg/dL) )    

= IgG
((mg/dL)( CSF )آلبومين )?(( IgG) (g/dL) سرم )    

جدول سطوح دارو

محدوده درمانى
  واحدهاى موسوم واحد‌هاى SI
استامينوفن ۳۰-۱۰ mg/ml ۱۹۹-۶۶  μmol/L
آميکايسين ۴
حداکثر ۳۵-۲۵ mg/ml ۶۰-۴۳ μmol/L
معمول ۸-۴mg/ml ۱۳/۷-۶/۸ μmol/L
کاربامازپين ۱۲-۶ mg/ml ۵۱-۲۶ μmol/L
کلوزاپين ۳۵۰-۲۰۰ ng/ml ۱-۰/۶ μmol/L
ديگوکسين ۲-۰/۸ ng/ml ۲/۶-۱ nmol/L
اتانول
تغييرات رفتارى ۲۰ mg/ml ۴/۳ μmol/L
مسموميت قانونى ۸۰mg/dI< ۱۷mmoi/L<
جنتامایسین
حداکثر ۱۰-۸ mg/ml ۲۰/۹-۱۶/۷ mol/L
حداقل ۴-۲ mg/ml> ۸/۴-۴/۲ mol/L>
ليتيوم ۱/۲-۰/۶ mEq/L ۱/۲-۰/۶ nmol/L
متادون ۴۴۰۰-۱۰۰ mg/ml ۱/۲۹-۰/۳۲ μmol/L
فنى‌توئين ۲۰-۱۰ mg/ml ۷۹-۴۰ μmol/L
پروکائين‌آميد ۱۰-۴ mg/ml ۴۲-۱۷ μmol/L
کينيدن ۵-۲ mg/ml ۱۵-۶ μmol/L
ساليسيلات‌ها ۳۰۰-۱۵۰ mg/ml ۲۱۷۲-۱۰۸۶ μmol/L
تئوفيلين ۲۰-۸ mg/ml ۱۱-۴۲ μmol/L
تيوسيانات
پس از انفوزيون نيتروپروسايد ۲۹-۶ mg/ml ۴۹۹-۱۰۳ μmol/L
غير سيگارى ۴-۱ mg/ml ۶۹-۱۷ μmol/L
سيگارى ml/mg ۳-۱۲ l/μmol ۵۲-۲۰۶
توبرامايسين
حداکثر ۱۰-۸ mg/ml ۲۱-۱۷ μmol/L
حداقل ۴ >mg/ml ۹ > μmol/L
والپروئيک اسيد ۱۵۰-۵۰ mg/ml ۱۰۴۰-۳۴۷ μmol/L
وانکومايسين
حداکثر ۲۶-۱۸ mg/ml ۱۸-۱۲ μmol/L
حداقل ۱۰-۵ mg/ml ۷-۳ μmol/L