مقادير آزمايشگاهى موارد مهم بالينى

از آنجائى‌که آزمايشگاه‌هاى بالينى مقادير طبيعى گسترده‌اى را گزارش مى‌کنند بايد تمام ضمائم آزمايشگاهى را با احتياط تفسير کرد. مقادير موجود در اين ضميمه عمدتاً براى استفاده در اين متن منظور شده‌اند. مؤلفين در تهيه اين ضميمه اين حقيقت را در نظر داشته‌اند که سيستم واحدهاى بين‌المللى (SI, Systeme International D,anite's) هم‌اکنون در اکثر کشورها و مجلات پزشکى و علمى استفاده مى‌شوند. با اين وجود آزمايشگاهى بالينى بسيارى از کشورها مقادير را با واحدهاى مرسوم گزارش مى‌کنند. مقاديرى که در ابتدا نوشته مى‌شود واحد SI و مقادير داخل پرانتز واحد مرسوم و سنتى هستند. براى تبديل يک سيستم به سيستم ديگر از فرمول‌هاى زير استفاده مى‌کنند:


mmol/L = ( (mg/dL ) × ۱۰ ) / وزن اتمی


mg/dL = ( وزن اتمی × ( mmol/L ) )/ ۱۰