گواتر مولتى‌ندولر سمى (MNG)

گواتر مولتى‌ندولر سمى (MNG) علاوه بر وجود گواتر، تظاهرات بالينى MNG سمى شامل هيپرتيروئيدى تحت بالينى يا تيروتوکسيکوز خفيف است. بيماران معمولاً مسن هستند و ممکن است فيبريلاسيون دهليزى يا طپش قلب، تاکى‌کاردي، عصبيت، لرزش يا کاهش وزن عرضه گردد. تماس اخير با يد مواد حاجب رنگى يا منابع ديگر - مى‌تواند تيروتوکسيکوز را شروع يا تشديد کند. TSH سرم پائين است. T4 ممکن است طبيعى يا اندکى افزايش يافته باشد. T3 اغلب به درجاتى بيش از T4 بالا است. در اسکن تيروئيد جذب هتروژن به‌صورت مناطق متعدد افزايش و کاهش جذب مشاهده مى‌گردد. امکان ندارد جذب ۲۴ ساعته يد راديواکتيو افزايش يابد. داروهاى ضدٌ تيروئيدى - اغلب همراه با بتابلوکرها - مى‌توانند عملکرد تيروئيد را طبيعى کنند و علائم بالينى تيروتئکسيکوز را بهبود بخشند ولى ممکن است رشد گواتر را تحريک کنند. قبل از اينکه بيمار را - که اکثر آن مسن هستند - براى جراحى در نظر گرفت بايد يک دوره کارآزمائى با يد راديواکتيو را مدٌ نظر داشت.

آدنوم سمى

آدنوم سمى به ندول منفرد تيروئيد با عملکرد اتونوم آدنوم سمى اطلاق مى‌شود. اکثر مبتلايان ندول منفرد بيش‌فعال جهش‌هاى سوماتيک فعال‌کننده‌اى در گيرنده TSH دارند. اسکن تيروئيد تست تشخيصى قطعى آن است و در ندول بيش‌فعال جذب موضعى و در بقيه جاهاى غده کاهش جذب را نشان مى‌دهد که علت مورد اخير مهار فعاليت قسمت طبيعى تيروئيد است. معمولاً درمان انتخابي، حذف بايد راديواکتيور (۹/۲۹ - ۱۰ ImCi) است.