توده‌هاى آدرنال يافته‌هاى شايعى در CT يا MRI شکمى هستند. بيش از ۹۰% اين ”انسيدنتالوما (Incidentaloma)“ها بدون عملکرد هستند و احتمال کارسينوم آدرنال پائين است (۰۱/۰ > درصد). اولين مرحله در ارزياى آنها تعيين وضعيت عملکردى غده آدرنال با اندازه‌گيرى کاتکول‌آمين‌ها و متابوليت‌هاى ادرار ۲۴ ساعته، اندازه‌گيرى پتاسيم سرم و و انجام تست‌ مهارى دگزامتازون شبانه است. در توده‌هاى بدون عملکرد بيش از ۴ سانتى‌متر و تمام توده‌هاى ادرارى عملکرد بايد جراحى را در نظر گرفت. اگر جراحى انجام نگيرد، بايد هر ۶-۳ ماه با CT اسکن پيگيرى شود. در بيمارى با بدخيمى خارج آدرنالى شناخته شده، ۵۰-۳۰% شانس اين وجود دارد که انسيدنتالوما، متاستاز باشد.