کورتکس آدرنال سه دسته عمده استروئيد را توليد مى‌کند:


۱. گلوکوکورتيکوئيدها


۲. مينرالوکورتيکوئيدها


۳. آندروژن‌هاى آدرنال


سندرم‌هاى بالينى از کمبود يا افزايش اين هورمون‌ها حاصل مى‌شوند. مدولاى آدرنال کاتکول‌آمين توليد مى‌کند که افزايش آن موجب فئوکروموسيتوم مى‌شود.