اختلاف فشار (Gradiant) کمتر از 50mmHg بين دو سوى دريچه پولمونر به‌ندرت موجب بروز علائم مى‌شود، و تمايلي، به پيشرفت ندارد. اختلاف فشارهاى بالاتر باعث تنگى نفس، خستگي، احساس سبکى سر و درد قفسه سينه (ايسکمى بطن راست) مى‌شود.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى اتساع وريد ژوگولر همراه با موج a برجسته، ضربه بطن راست در کناره استرنوم، جداشدگى طولانى S2 به‌همراه P2 آهسته، يک صداى تيک ناشى از تخليه خون (Ejection Click) و به‌دنبال آن سوفل سيستولى ”لوزى‌شکل“ (Diamond-Shaped) در قسمت فوقانى کناره چپ استرنوم، S4.

ECG

ECG بزرگ شدن دهليز راست و بطن راست در PS شديد.

CXR

CXR اغلب اتساع شريان ريوى را پس از محل تنگى به‌همراه بزرگ بطن راست نشان مى‌دهد.

اکوکارديوگرافى

اکوکارديوگرافى هيپرتروفى بطن راست و ”گنبدشکل“ (Doming) شدن دريچه پولمونر را نشان مى‌دهد. به کمک داپلر مى‌توان به‌دقت اختلاف فشار بين دوى سوى دريچه را اندازه گرفت.

درمان

پروفيلاکسى جهت اندوکارديت عفونين لازم است. تنگى متوسط يا شديد (اختلاف فشار بيش از 50mmHg) به ترميم دريچه (Valvuloplasty) به‌کمک جراحى [يا بادکنک (Ballon)] نياز دارد.