تنگى آئورت کمى پس از محل منشأ گرفتن شريانى زير چنبرى (Subclavian) چپ يکى از علل هيپرتانسيون است است که با جراحى قابل رفع مى‌باشد. معولاً بدون علامت مى‌باشد، ولى ممکن است باعث سردرد، خستگى يا لنگش اندام تحتانى شود.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى هيپرتانسيون در اندام‌هاى فوقاني، تأخير در نبض فمورال همراه با کاهش فشار در اندام‌هاى تحتاني. شريان‌هاى جانبى (Collateral) ضربان‌دار را مى‌توان در فضاى بين دنده‌اى لمس کرد. سوفال سيستولى (و گاهى اوقات دياستولي) که بر روى قسمت ميانى - فوقانى پشت بهتر شنيده مى‌شود.

ECG

ECG هيپرتروفى بطن چپ

CXR

CXR مضرس شدن دنده‌ها به‌علت شريان‌هاى جانبي؛ قسمت ديستال قوس آئورت به ”شکل з“ درمى‌آيد.

درمان

ترميم به روش جراحى اگرچه هيپرتانسيون ممکن است باقى بماند. پروفيلاکسى با آنتى‌بيوتيک بر ضدٌ اندوکارديت حتى پس از ترميم لازم است. تنگى مجدد پس از ترميم جرايح ممکن است به گشاد کردن با بادکنک از راه پوست جواب دهد.