شرح حال

شرح حال معمولاً تا دهه سوم يا چهارم عمر بى‌علامت است، علائمى که در اين زمان ممکن است به‌وجود آيد عبارت است از: تنگى نفس کوششى (Exertional Dyspnea)، خستگى و تپش قلب، علائم غالب به‌علت هيپرتانسيون ريوى مى‌باشد.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى برآمدگى (Lift) بطن راست در کنار استرنوم، جداشدگى ثابت و طولانى (Wide Fixed Splitting) صداى دوم قلب (S2)، سوفل (Murmur) سيستولى ناشى از جريان خون در کناره استرنوم، سوفل (Rumble) دياستولى ناشى از عبور جريان خون از دريچه تريکوسپيد، برجسته بودن موج V در وريد ژوگولر.

ECG

ECG بلوک ناکامل شاخه راست (Incomplete .RBBB) همراه با نقص سوراخ اوليه (Ostium Primum) (نقص در قسمت پائين ديواره) انحراف محور قلب به‌سمت راست شايع است.

CXR

CXR افزايش نماى عروقى در ريه. برجسته شدن دهليز راست و شريان ريوى اصلي. (بزرگى دهليز راست معمولاً ديده نمى‌شود).

اکوکارديوگرام

اکوکارديوگرام بزرگى دهليز و بطن راست. داپلر، جريان گردابى (Turbulent) غير طبيعى بين دهليزها را نشان مى‌دهد. تزريق کنتراست اکو [جريان آشفته محلول نمک (Agitated Saline)] به داخل وريدى محيطى ممکن است شانت بين دهليزى را آشکار کند. در صورتى‌که نتايح اکو از طريق قفسه سينه (Trans Thorasic Echo) دوپهلو باشد، استفاده از اکو راه مرى (Transesophageal Echo) ضرورت مى‌يابد.

درمان

در صورتى‌که مانعى (Contrandication) در کار نباشد، مواردى از ASD که نسبت جريان ريوى به سيستميک در آنها بيش از ۱/۵ به ۱ باشد [۵/۱ : ۱ < (PF : SF)] باشد، بايد به کمک جراحى ترميم گردد. در صورتى‌که هيپرتانسيون ريوى قابل توجه و ۱/۲ : ۱ > PF : SF باشد جراحى ممنوع (Contraindicated) است. درمان داروئى شامل تجويز داروهاى ضدٌ آريتمى براى فيبريلاسيون دهليزى و تاکى‌کاردى فوق بطنى همراه و درمان استاندارد علائم CHF مى‌باشد.