اين مواد ممکن است در ارزيابى بيمارانى مفيد باشد که عوامل خطر متعارف را ندارند؛ ولى دچار بيمارى عروقى زودرس شده‌اند يا داراى سابقه فاميلى قوى بيمارى زودرس عروق هستند.

هموسيستئين

هموسيستئين بين سطح هموسيستئين سرم و خطر وقايع قلبى - عروقى و سکته مغزى هماهنگى وجود دارد. اسيد فوليک و ساير ويتامين‌هاى B سطح هموسيستئين را پائين مى‌آورد، اما تاکنون هيچ مطالعه‌اى اثر چنين کاهش را بر روى اصلاح خطر قلبى - عروقى بررسى نکرده است. در بيماران دچار هموسيستئينى تجويز مکمل‌هاى فوليک اسيد بى‌خطر است. اين مکمل‌ها را بايد با دوز ۴۰۰ ميکروگرم در روز شروع کرد، از تجويز دوزهاى بيش از 1mg/d بايد خوددارى کرد مگر اينکه سطح B12 اندازه‌گيرى شود (دوزهاى بالاتر اسيد فوليک مى‌تواند باعث منفى ماندن وجود آنمى بدخيم (Pernicious Anemia) شود.