بيمارى انسدادى يا التهابى است که در شريان‌ها، وريدها يا لنفاتيک‌هاى محيطى ايجاد مى‌شود.

ترمبوآنژئيت مسدودکننده

ترمبوآنژئيت مسدودکننده (يا بيمارى Buerger) در مردان جوانى اتفاق مى‌افتد که سيگارى قهار (Heavy Smokers) هستند و اندام‌هاى فوقانى و تحتاني، هر دو را درگير مى‌کند. واکنش التهابى غير آترومائى (nonatheromatous) در شريان‌هاى کوچک و وريدها اتفاق مى‌افتد و باعث ترومبوفلبيت سطحى و انسداد شريان همراه با بروز زخم يا گانگرن در انگشتان مى‌شود، پرهيز از دخانيات ضرورى است.