باردارى

باردارى بى‌خطرترين داروهاى ضدٌ فشار خون در طى باردارى عبارتند از: متيل‌دوپا (۱۰۰۰ - ۲۵۰ mg دو يا سه بار در روز به‌صورت خوراکي) و هيدرالازين (۱۵۰-۱۰ mg دو يا سه بار در روز به‌صورت خوراکي). به‌نظر مى‌رسد مسدودکننده‌هاى کانال کلسيم نيز در حاملگى بى‌خطر باشند. بتابلوکرها را بايد با احتياط مصرف کرد چرا که با مصرف آنها هيپوگليسمى جنين و تولد نوزاد کم‌وزن گزارش شده است. مصرف مهارکننده‌هاى آنزيم تبديل‌کننده آنژيوتانسين و آنتاگونيست‌هاى گيرنده آنژيوتانسين در حاملگى ممنوع است.

نارسائى کليه

نارسائى کليه ديورتيک‌هاى استاندارد تيازيدى ممکن است مؤثر نباشند، تجويز متولازون، فورازمايد، يا بومتانيد را به‌تنهائى با به‌همراه ساير داروها در نظر داشته باشيد.

هيپرتانسيون بدخيم

هيپرتانسيون بدخيم فشار خون دياستوليک بالاى ۱۲۰mmHg يک اورژانس پزشکى است. در صورت وجود شواهد عدم جبران (Decompensation) قلبى (نارسائى احتقانى قلب، آنژين)، آنسفالوپاتى (سردرد، تشنج، اختلال ديد)، يا کاهش فعاليت کليوى درمان فورى ضرورى است. داروهائى که براى درمان بحران هيپرتانسيون به‌کار مى‌روند در جدول - درمان هيپرتانسيون بدخيم و بحران هيپرتانسيون - فهرست شده است. پس از بى‌علامت شدن بيماران و بهبود فشار خون دياستوليک اين داروها بايد با داروهاى ضدٌ فشار خون خوراکى جايگزين شوند.

جدول درمان هیپرتانسیون بدخیم بحران هیپرتانسیون

  دوزاژ آثار نامطلوب
نيتروپروسايدa وريدى: ۸-۵/۰ هيپوتانسيون: پس از ۲۴ ساعت مراقب بروز مسموميت با تيوسيانات باشيد (وزوز گوش، تارى ديد، تغيير وضعيت ذهنى)
نيتروگليسيرنىa وريدى ۱۰۰-۵ هيپوتانسيون، سردرد
لابتالول وريدى: ۸۰-۲۰ هر ۱۰ دقيقه (حداکثر ۳۰۰mg) يا تجويز ۲۰mg به‌صورت يک‌جا (Bolus) از راه هيپوتانسيون، برادى‌کاردي، بلوک دهليزى - بطنى، برنکواسپاسم
وريدى و سپس انفوزيون ۲-۱ mg/min
انالاپريلات وريدى: ۲۵/۱ mg هر ۶ ساعت آنژيوادم، هيپرکالمى
هيدرالازين وريدى: ۱۰-۵ هر ۱۵-۱۰ دقيقه از راه وريدى (حداکثر ۵mg) تاکى‌کاردى واکنشى (Reflex Tachycardia)، در بيماران دچار بيمارى عروق کرونر يا مشکوک به‌ ديسکسيون آئورت را تجويز آن خوددارى کنيد.
ديازوکسايد وريدى: ۵۰mg هر ۱۰-۵ min (حداکثر ۶۰۰mg) احتباس سديمb، هيپرگليسمى
فنولدوپام وريدى ۳/۰ - ۱/۰ هيپوتانسيون، تاکى‌کاردى، سردرد، گرگرفتگى (Flushing)


a. براى اجتناب از نواسانات سريع فشار خون توصيه مى‌شود فشار خون به کمک کاتتر داخل شريانى پايش شود.


b. تجويز همزمان ۸۰-۲۹ mg فورازمايد داخل وريدى از تجمع سديم جلوگيرى مى‌کند.