آزمايشگاه ECG ممکن است در بين حملات آنژين طبيعى باشد يا انفارکتوس قديمى را نشان دهد. در طى آنژين، اختلالات موج ST و T به‌طور تيپيک پديدار مى‌شوند (پائين رفتن قطعهٔ ST نتيجه ايسکمى زير آندوکاردى (Suendocardial) مى‌باشد؛ بالا رفتن قطعهٔ ST ممکن است نتيجهٔ انفارکوس حاد يا اسپاسم گذراى شريان کرونر باشد). آريتمى بطنى اغلب با ايسکمى حاد توأم است.