معاينهٔ بالينى اغلب طبيعى است. بروئى (Bruit) شريانى يا اختلالات عروقى شبکيه مطرح‌کنندهٔ آترواسکلروز منتشر مى‌باشد. S4 شايع است. طى حملهٔ حاد آنژين ساير نشانه‌ها ممکن است پديدار شوند: S4 يا S3 بلند، عرق‌ريزش (Diaphoresis)، رال و يک سوفل‌ گذرا ناشى از نارسائى (Regurgitation) ميترال که به‌علت ايسکمى عضلات پاپيلارى ايجاد مى‌شود.