آرتريوگرافى کرونر آزمون قطعى در ارزيابى شدت CAD است. موارد مصرف (Indications) اصلى عبارتند از: ۱. آنژيم مقاوم به درمان طبي، ۲. آزمون ورزشى که به‌طور بارز مثبت است (پائين افتادن قطعه ST≥2mm يا هيپوتانسيون در هنگام ورزش). اين وضعيت مطرح‌کنندهٔ بيمارى شريان اصلى چپ يا هر سه برگ (Three-Vessel) است،۳. آنژين عود‌کننده يا آزمون مثبت ورزش پس از MI. براى ارزيابى اسپاسم شريان کرنر، و ۵. براى ارزيابى بيماران مبتلا به درد سينهٔ نامشخص (Perplexing Chest Pain) که در آنها آزمون‌هاى غير تهاجمى تشخيصى نبوده است.