وقتى تشخيص MI روشن نيست، مفيد مى‌باشند. اکوکارديوگرافى ناهنجارى‌هاى حرکتى منطقه‌اى وابسته به انفارکتوس ديوارهٔ قلب را آشکار مى‌کند (ولى نمى‌تواند MI حاد را از يک اسکار قبلى ميوکارد افتراق دهد). اکو در آشکار کردن انفارکتوس بطن راست، آنوريسم بطن چپ و ترومبوس بطن چپ نيز مفيد است. تصويربردارى خونرسانى ميوکارد (تاليوم ۲۰۱ يا تنکنيسيوم 99m-sestamibi) براى مناطقى که دچار کاهش خونرسانى هستند، حساس است ولى براى MI حاد اختصاصى نمى‌باشد.