آنزيم‌هاى قلبى سير زمانى در تشخيص مهم است. در روز اول بايستى سطح کراتين فسفوکيناز (CK) را هر ۸ ساعت اندازه گرفت: CK در عرض ۴-۸ ساعت بالا مى‌رود، در ۲۴ ساعت به‌اوج خود مى‌‌رسد و تا ۴۸ الى ۷۲ ساعت به حد طبيعى باز مى‌گردد. ايزوآنزيم CK-MB براى MI اختصاصى‌تر است، ولى ممکن است در ميوکارديت يا پس از کارديوورسيون الکتريکى نيز بالا رود. CK تام (TOtal) (ولى نه CK-MB) پس از تزريق عضلاني، ورزش شديد يا ساير تروماهاى عضلات اسکلتى بالا مى‌رود (۲ تا ۳ برابر). نسبت فعاليت CK: تودهٔ CK-MB ≥ ۲/۵ مطرح‌کنندهٔ MI حاد است. به‌دنبال درمان حاد خونرسانى مجدد Reperfusion Therapy) CK-MB) زودتر به اوج خود مى‌رسد (حدود ۸ ساعت)، تروپونين T و تروپونين I اختصاصى براى قلب، ويژگى خيلى زيادى براى آسيب ميوکارد دارد و شاخص بيوشيميائى ارجح در MI حاد است. اين شاخص‌ها به‌مدت ۱ تا ۲ هفته بالا باقى مى‌ماند.