معمولاً به‌طور استاندارد ۰/۱ mv برابر ۱۰mm و سرعت کاغذ ۲۵mm/s است. هر خانه کوچک افقى ۰۴/۰ ثانيه مى‌باشد.

سرعت ضربان قلب

سرعت ضربان قلب ضربه بر دقيقه [تعداد ضربان در هر دقيقه] = ۳۰۰ تقسيم بر تعداد خانه‌هاى بزرگ بين کمپلکس‌هاى QRS متوالى (هر ۵mm معادل يک خانه بزرگ است). در مواردى که سرعت ضربان قلب بيشتر است، عدد ۱۵۰۰ را بر تعداد خانه‌هاى کوچک بين هر QRS تقسيم کنيد (۱mm معادل يک خانه کوچک).

ريتم

ريتم سينوسى در صورتى‌که وجود دارد که به‌دنبال هر موج P يک QRS بيايد، فاصله (PR (PR interval ≥ ۰/۱۲ ثانيه باشد، قبل از هر QRS يک موج P قرار داشته باشد و موج P در اشتقاق‌هاى I و II و III به‌سمت بالا باشد.

محور متوسط

اگر QRS در اشتقاق‌هاى اندام‌هاى Limb Leads) I ) و II مثبت باشد، محور طبيعى است. البته گاهى اشتقاق اندامى وجود دارد که QRS آن بيشتر ايزوالکتريک است (R = S). در اين صورت محور متوسط بر اين اشتقاق عمود است (شکل سيستم‌هاى اشتقاق الکتروکارديوگرافي) اگر کمپلکس QRS در راستاى جهت مثبت اشتقاقى باشد، محور متوسط در جهت آن اشتقاق است؛ و اگر هم‌ جهت با سمت منفى آن باشد، محور متوسط در خلاف جهت آن اشتقاق مى‌باشد.سيستم‌هاى اشتقاق الکتروکارديوگرافي: شش محور صفحه پيشانى (Frontal) سيستم مرجع براى تخمين محور الکتريکى قلب مى‌باشند. هر اشتقاق را در حالى‌که خميدگى QRS حداکثر و حداقل است مشخص کنيد. مثلاً، يک QRS با حداکثر مثبت در I که در aVF ايزوالکتريک است، صفر درجه را مشخص مى‌کند. محدود طبيعى محور از ۳۰- درجه تا ۹۰+ درجه است. محور <۹۰+ درجه نشان‌دهنده انحراف محور به راست و > ۳۰- درجه نشان‌دهنده انحراف محور به چپ است.


انحراف محور به چپ: (≤۳۰ درجه) در بيمارى‌هاى منتشر بطن چپ، MI تحتاني؛ و نيز در بلوک نيم شاخه قدامى چپ (Left Anterior Hemiblock) (R کوچک، S عميق در اشتقاق‌هاى I و II و III و aVF) رخ مى‌دهد.


انحراف محور به راست: (< ۹۰ درجه) در هيپرتروفى بطن راست (R<S در V1) و بلوک نيم شاخه خلفى چپ (Left Posterior Hemiblock) (Q کوچک و R بلند در اشتقاق‌هاى I و II و III و aVF) رخ مى‌دهد. در افراد سالم لاغر انحراف محور خفيفى به‌دست راست ديده مى‌شود (تا ۱۱۰ درجه).

فاصله‌ها

فاصله‌ها (مقادير طبيعى در داخل پرانتز نوشته شده است)


- PR:

(۰/۱۲ تا ۲۰/۰ ثانيه)


- کوتاه: ۱. سندرم تحريک زودرس (Preexcitation Syndrome) [در جستجوى کج شدن شاخه بالارونده Slurred QRS Upstroke) QRS) به‌علت موج ”دلتا“ باشيد]، ۲. ريتم گرهى (nodal Rhythm) (P معکوس در aVF)


- طولاني: بلوک درجه اول دهليزى - بطنى


- QRS:

(۰/۰۶ تا ۱۰/۰ ثانيه)


پهن شدن: ۱. ضربان‌هاى زودرس بطنى Ventricular Premathre Beast).۲،) بلوک‌هاى شاخه‌اى (Bundle Brtanch Blocks): راست ( ´RsR در S,V1 عمق در V6) و چپ (´RR در V6) (شکل اختلالات هدايت داخل بطني)، ۳. سطح مسموميت‌زاى برخى از داروها (مثلاً کينيدين)، ۴. هيپرکالمى شديد،


- QT:

(≤ ۰/۴۳ ثانیه، <۵۰% فاصله RR)


طولانی شدن : مادرزادی ، هیپوکالمی ، هیپوکلسمی ، داروها[ کینیدین ، پروکائین‌آمید ، سه حلقه‌ای‌ها (tricyclic)]