هيپرکلسمى شايع‌ترين سندرم پارانئوپلاستيک مى‌باشد. در حدود ۱۰% بيماران مبتلا به سرطان به‌خصوص سرطان ريه، پستان، سر و گردن و سرطان کليه و ميلوم به‌وجود مى‌آيد. بازجذب استخوان با واسطه پروتئين مربوط به پاراتورمون شايع‌ترين مکانيسم است. IL-1,IL-6، فاکتور نکروز تومور، و فاکتور رشد تغييرشکل‌دهنده - β مى‌تواند به‌طور موضعى در استخوانى که گرفتار تومور است عمل نمايد. بيماران معمولاً با سمپتوم‌هاى غيراختصاصى مراجعه مى‌کنند: خستگي، بى‌اشتهائي، يبوست، ضعف. هيپوآلبومينمى همراه با بدخيمى سمپتوم‌ها را با هر سطح سرمى کلسيم بدتر مى‌کند زيرا کلسيم کمترى به پروتئين متصل مى‌شود و مقدار بيشترى آزاد خواهد بود.

درمان

هيدراسيون با سالين، داروهاى ضدٌ بازجذب (مانند پاميدرونات mg ۶۰-۹۰ وريدى در مدت ۴ ساعت)، و گلوکوکورتيکوئيدها معمولاً سطح کلسيم را به ميزان زيادى در مدت ۳-۲ روز کاهش مى‌دهند. درمان بدخيمى زمينه‌اى نيز مهم است.