سندرم و ناکاواى فوقانى انسداد و ناکاواى فوقانى باعث کاهش بازگشت وريدى از سر، گردن، و اندام فوقانى مى‌گردد. در حدود ۸۵% موارد به‌علت سرطان ريه مى‌باشد. لنفوم و ترمبوز کاتترهاى وريد مرکزى از علل ديگر هستند. بيماران اغلب با تورم صورت، ديس‌پنه، و سرفه مراجعه مى‌کنند. در موارد شديد، ضايعه توده مدياستيتال مى‌تواند موجب انسداد تراشه شود. وريدهاى متسع گردنى و افزايش وريدهاى کلترال در ديواره قدامى سينه در معاينه فيزيکى توجه را جلب مى‌کند. در گرافى CXR وسيع شدن مدياستن فوقانى مشاهده مى‌شود، ۲۵% بيماران دچار افوزيون پلورال طرف راست هستند.

درمان

درمان رادياسيون، درمان انتخابى براى سرطان ريه غير سلول کوچک است. افزودن شيمى‌درمانى به درمان رادياسيون در سرطان ريه سلول کوچک و لنفوم مؤثر است. کاتترهاى سانترال مسدود شده به‌وسيله لخته که موجب اين سندرم مى‌شوند بايد خارج شده و درمان آنتى‌کوآگولاسيون شروع گردد.