شايع‌ترين بيمارى‌ها عبارتند از: سندرم وناکاواى فوقاني؛ افوزيون پريکارد / تامپوناد، تحت فشار قرار گرفتن طناب نخاعي؛ تشنج و / يا افزايش فشار اينتراکرانيال؛ و انسداد روده، مجراى ادراري، يا صفراوى.