گازگرفتگى به‌وسيله انسان

گازگرفتگى به‌وسيله انسان در گروه صدمات بسته تقسيم مى‌شود که در اثر گازگرفتگى واقعى يا صدمات ناشى از مشت‌گره کرده‌اى به‌وجود مى‌آيد که به دندان فرد ديگر اصابت مى‌کند. زخم گازگرفتگى توسط انسان نسبت به زخم گازگرفتگى توسط ساير حيوانات با شيوع بيشترى عفونى مى‌شود. صدمات ناشى از مشت گرده کرده به‌خصوص مستعد عفونت جدى به‌علت گسترش و سکستراسيون فلور دهان در امتداد صفحات بافت عمقى آن زمان که انگشتان پس از گازگرفتگى اکستانسيون پيدا مى‌کنند، مى‌باشند. فلور زخم‌هاى گازگرفتگى توسط انسان گسترده است و شامل استرپتوکوک‌هاى ويريدانس، استافيلوکوک اورئوس، E. کوردنس، و هموفيلوس آنفلوآنزا مى‌باشد. گونه‌هاى بى‌هوازى از%۵۰ زخم‌هاى گازگرفتگى توسط انسان ايزوله مى‌شوند و شامل فوزوباکتريوم نوکلئاتوم، همچنين پروتلا، پورفيروموناس و گونه‌هاى پپتواسترپتوکوک مى‌باشند.