تشخيص ازوفاگوگاستروسکوپي؛ روش انتخابى در خونريزى حاد. سرى GI فوقاني: نقص پرشدگى پرپيچ و خم و تسبيحى‌شکل در قسمت تحتانى مري. آرتريوگرافى سلياک و مزانتريک: وقتى خونريزى شديد از آندوسکوپى جلوگيرى کند و براى ارزيابى باز بودن وريد پورت (با اولتراسوند همراه با داپلر و MRI هم مى‌توان وريد پورت را بررسى کرد).