تشخيص DU اندوسکوپى فوقانى يا راديوگرافى دستگاه گوارش فوقانى با باريم GU براى اينکه احتمال بدخيم بودن زخم رد گردد ترجيحاً از اندوسکوپى فوقانى استفاده مى‌شود (سيتولوژى برسي، ۶ نمونه‌بردارى پانچى از حاشيه زخم). خصوصيات راديوگرافيکى که بدخيمى را مطرح مى‌کنند عبارتند از: زخم درون توده، چين‌هائى که از حاشيه زخم به اطراف پخش نمى‌شوند، زخم بزرگ (بيش از ۳-۵/۲ سانتى‌متر).

تشخيص هليکوباکتر پيلورى

تشخيص هليکوباکتر پيلورى تعيين آنتى‌بادى‌هاى سرم (ارزان است و اگر به اندوسکوپى نيازى نباشد ترجيح داده مى‌شود)، تست آوره‌آز سريع از نمونه‌بردارى آنتر (اگر نياز به آندوسکوپى باشد)، تست تنفسى اوره عموماً در صورت لزوم براى تأييد ريشه‌کن شدن هليکوباکتر پيلورى به‌کار مى‌رود. (جدول - تست‌هاى تشخيصى هليکوباکتر پيلورى -).

تست‌هاى تشخيصى هليکوباکتر پيلورى

تست حساسيت / ويژگى% تفسير
تهاجمى (نياز به اندوسکوپى / نمونه‌بردارى است)
اوره‌آز سريع ۹۵-۸۰/ ۱۰۰-۹۵ آسان، منفى کاذب در صورت مصرف اخير PPIs، آنتى‌بيوتيک يا ترکيبات بيسموت
هيستولوژى ۹۰-۹۵/۸۰< نياز به رنگ‌آميزى و بررسى پاتولوژيک دارد، اطلاعات هيستولوژيک به ما مى‌دهد.
کشت - / - وقت‌گير،گران، نيازمند تجربه بالا، امکان تعيين حساسيت آنتى‌بيوتيکى وجود دارد.
غير تهاجمى
سرولوژى ۸۰ < /۹۰< ارزان، کم‌زحمت، در پيگيرى اوليه سودمند نيست
تست تنفسى اوره ۹۰ < /۹۰< آسان، سريع، براى پيگيرى اوليه سودمند است. در صورت درمان اخير منفى کاذب مى‌گردد.


توجه: PPI = مهارکننده پمپ پروتون