تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى آبسهٔ ريه معمولاً در نتيجهٔ آسپيراسيون بى‌هوازى‌هاى دهاني، ايجاد مى‌شود. در بيشتر بيماران، يک بيمارى تحت حاد با تظاهراتى خفيف است. بيمار معمولاً سرفه‌هائى مى‌کند که ممکن است با يا بدون توليد خلط‌هاى فراوان چرکي، با بوى نامطلوب باشد و اغلب دچار تب، تعريق شبانه و کاهش وزن مى‌شود. ممکن است درد پلورتيک قفسهٔ سينه و خلط با رگه‌هاى خونى نيز وجود داشته باشند.

تشخيص

تشخيص CXR معمولاً نشان‌دهندهٔ يک ضايعهٔ حفره‌دار با سطح هوا - مايع، اغلب در بخش‌هاى وابسته و با تهويهٔ ضعيف ريه است. ضرورتى ندارد که خلط حتماً داراى بوى نامطلوبى باشد ولى معمولاً در رنگ‌آميزى گرم، فلورهاى مختلط در آن ديده مى‌شوند.

درمان

درمان انتخابى عبارتند از کليندامايسين (600mg IV هر ۸ ساعت، سپس mg ۴۵۰-۳۰۰ خوراکي)؛ آمپى‌سيلين (2g IV هر ۶ ساعت) همراه با مترونيدازول (500mg خوراکى سه بار در روز) همراه با مترونيدازول (۵۰۰mg خوراکى هر ۶ ساعت)؛ آمپى‌سيلين / سولباکتام؛ يا آموکسى‌سيلين / کلاوونات. در صورت تخليهٔ آبسه، به‌ندرت کاربرد آنتى‌بيوتيک براى هر ارگانيسم به‌خصوص، ضرورت مى‌يابد.