شرح حال

شرح حال اکثر بيماران با شکايت تنگى‌نفس و سرفهٔ مداوم، به پزشک مراجعه مى‌کنند. تظاهرات حاد بيمارى (چند روز تا چند هفته مطرح‌کنندهٔ آلرژى (داروها، قارچ‌ها، هلمنت‌ها)، پنومونى بينابينى حاد ايديوپاتيک، پنومونى ائوزينوفيلى يا افزايش حساسيت است. بيماران دچار هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس ريه، پنومونيت بينابينى داسکوامه‌کننده (Desquamativee)، سندرم گودپاسچر و برونشيوليت تنفسي، تقريباً هميشه يا سيگارى هستند و يا سابقهٔ مصرف سيگار دارند. در توبروس اسکلروز و نوروفيبروماتوز، ارتباطات خانوادگى شناسائى شده است و در سارکوئيدوز و فيبروز فاميليال ريه، بروز گروهى بيمارى در افراد خانواده، مشاهده شده است.

معاينهٔ فيزيکى

معاينهٔ فيزيکى معمولاً نشان‌دهندهٔ تاکى‌پنه و کراکل‌هاى انتهاى دمى مى‌باشد.

تصويربردارى از قفسهٔ سينه

تصويربردارى از قفسهٔ سينه CXR اغلب نشان‌دهندهٔ الگوى رتيکولار در قاعدهٔ هر دو ريه است. پيدايش نماى کندوى زنبورعسل (Honey Combing)، مطرح‌کنندهٔ پيش‌آگهى نامطلوب بيمارى است. CT با وضوح بالا ممکن است به اندازه‌هاى اختصاصى باشد که ديگر نيازى به انجام بررسى‌هاى بافتى نباشد (در سارکوئيدوز، پنومونيت افزايش حساسيتي، کارسينوم لنفانژيتيک، آزبستوز، هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس ريه).

بررسى بافتى و سلولى

بررسى بافتى و سلولى به‌ندرت مى‌توان سندرم بالينى را به يک عامل ايجادکنندهٔ به‌خصوص نسبت داد، ولى بررسى بافتى معمولاً ضرورى است. به غير از سارکوئيدوز، که اغلب مى‌توان آن‌را با بيوپسى ترانس برونشيال تشخيص داد، تشخيص بيشتر بيمارى‌هاى ارتشاحي، نيازمند بيوپسى باز ريه است. اسکن گاليوم و لاواژ برونکوآلوئولار، تشخيص به‌خصوصى به‌دست ‌نمى‌دهند ولى به‌اثبات وسعت و ويژگى التهاب، کمک مى‌کنند.