سيستم تنفسى نه تنها ريه بلکه CNS، قفسهٔ صدرى (ديافراگم، شکم، عضلات بين‌دنده‌اي) و گردش خون ريوى را هم شامل مى‌شود. علکرد اصلى اين سيستم مبادله گازها بين هواى دمى و خون وريدى است.