يووئيت ميانى که معمولاً قسمت ميانى چشم (جسم مژگاني، پارس پلانا و بخش محيطى شبکيه و زجاجيه) را مبتلا مى‌نمايد. علت آن در بيش از نيمى از موارد ناشناخته است؛ اما سيفيليس، سل و سارکوبيدوز را بايد رد نمود. عمدتاً در جوانان ديده مى‌شود. هر دو جنس را به يک نسبت درگير مى‌نمايد و در ۸۰ درصد موارد دوطرفه است. مشاهدهٔ ذرات شناور و تارى ديد، شکايات شايع هستند. درد، قرمزى و فوتوفوبى غيرمعمول است. در معاينه غالباً تراکمات درون زجاجيه به‌صورت گلولهٔ برف و واسکوليت شبکيه مجاور مشاهده مى‌شود. التهاب اتاق قدامى هميشه خفيف است و سينشى خلفى غير‌شايع است. شايع‌ترين علل کاهش ديد، کاتاراکت ساب‌کپسولر خلفى و ادم سيستوئيد ماکولا است. در موارد شديد دکولمان رخ مى‌دهد. گلوکرم ثانوى نادر است.


کورتيکواستروئيد براى درمان ادم سيستوئيد ماکولا يانئوواسکولاريزاسيون شبکيه استفاده مى‌شود. درمان با کورتيکواستروئيد موضعى شروع مى‌شود؛ تا افراد مستعد به گلوکوم ناشى از استروئيد شناسائى شوند. اگر بهبودى روى نداد و گلوکوم نيز ايجاد نشد، تزريق کورتيکواستروئيد به ساب تنون ممکن است مؤثر باشد. اين بيماران معمولاً پاسخ خوبى به جراحى کاتاراکت مى‌دهند.