به‌علت موقعيت متفاوت دو چشم در فضا تصوير يک شيء در دو چشم کمى با هم تفاوت دارد. ولى مغز از اين تفاوت‌هاى جزئى چشم‌پوشى کرده تصاوير را با هم ترکيب مى‌کند و يک تصوير مى‌سازد از طرفى مغز از همين تفاوت‌هاى جزئى تصاوير در دو چشم استفاده کرده ديد سه بعدى و درک عمق را به‌وجود مى‌آورد. به ناحيه‌اى از شبکيه در دو چشم که حاوى نقاط قابل ترکيب است، ناحيه ‌Panum مى‌گويند.

تغييرات حسى در استرابيسم

تغييرات حسى در استرابيسم، هرگاه ديد دو چشمى در قبل از سنين ۸-۷ سالگى غير طبيعى باشد مغز به طرق مختلف به آن پاسخ مى‌دهد.

دوبينى

دوبيني، وقتى به‌علت استرابيسم تصوير يک شيء در يک چشم بر فووه‌آ و در چشم ديگر بر جائى از شبکيه به غير از فووه‌آ بيفتد، دوبينى ايجاد مى‌شود (ترکيب دو تصوير ايجاد نمى‌شود). مغز جهت نجات از دوبينى اقدام به سرکوب تصوير چشم منحرف مى‌کند.

سرکوب(Suppression)

سرکوب، وقتى مغز تصاوير ديده شده از يک چشم را بر ديگرى ترجيح دهد در حقيقت مغز اقدام به سرکوب درک تصاوير چشم منحرف (در استرابيسم) يا چشمى با ديد مبهم‌تر (در غياب استرابيسم) کرده است. در حالت سرکوب، ديد سه بعدى خوبى وجود ندارد.

آمبليوپى

آمبليوپي، عبارت است از کاهش حدت بينائى در غياب بيمارى عضوى قابل تشخيص در يک چشم که از هر نوع بينائى غير طبيعى به‌مدت طولانى در سنين کمتر از ۷ سال ناشى مى‌شود. علت اين حالت، استرابيسم و تارى تصوير در يک يا دو چشم (مثلاً تفاوت انکسارى دو چشم يا آنيزومتروپيا يا محروميت بينائى نظير کاتاراکت مادرزادي) مى‌تواند باشد. در آمبليوپى برخلاف پديدهٔ سرکوب هرگاه چشم معيوب را به‌تنهائى معاينه کنيم اختلال ديد باقى مى‌ماند (سرکوب يک اسکوتوم اختيارى است). آمبليوپى هميشه در چشم غير ارجح در استرابيسم و تارتر در اختلاف انکسارى دو چشم رخ مى‌دهد.


تناظر غير طبيعى شبکيه

تناظر غير طبيعى شبکيه، در استرابيسم به‌علت انحراف چشم، تناظر نقاط شبکيه دو چشم به‌هم مى‌خورد.

فيکساسيون برون مرکزى(eccentric fixation)

فيکساسيون برون مرکزى، در اين حالت در يک چشم ناحيه‌اى خارج از فووه‌آ براى فيکساسيون به‌کار مى‌رود که هميشه با آمبليوپى شديد همراه است. با استفاده از Target در افتالموسکوپى که در نگاه بيمار به آن سايهٔ آن بر ناحيه‌اى خارج از فووه‌آ مى‌افتد مى‌توان آن‌را تشخيص داد.