موارد مورد توجه در معاينه چشم

حدت بينائى

حدت بينائى در کودک بسيار خردسال به کمک روش تعقيب شيء جذاب، در کودک ۳-۵/۲ ساله به ‌کمک تصاوير آلن، در ۴ سالگى از اسنلن چارت با حروف E و در ۶-۵ سالگى به بعد با اسنلن چارت الفبائى در هر يک از دو چشم جداگانه تعيين مى‌شود. حدت بينائى خطى ممکن است تا ۲ سال ديگر نيز نمو کامل پيدا نکند.

تعيين عيوب انکسارى

تعيين عيوب انکسارى در کودکان کمتر از ۲ سال با آتروپين و در کودکان بالاتر از ۲ سال با سکيلوپنتولات (چرا که آتروپين دو هفته تارى ديد نزديک، مى‌دهد) فلج تطابق ايجاد کرده، سپس با رتينوسکوپ عيب انکسارى آنها را تعيين مى‌کنيم.

مشاهده

مشاهده شامل است بر مشاهده دائمى يا متناوب بودن انحراف، جابه‌جا شدن انحراف بين دو چشم، متغير يا ثابت بودن انحراف، وجود پتوز، حرکات نيستاگموئيد، وضعيت گرفتن سر و وجود چين‌هاى اپيکانتوس (که ازوتروپى کاذب مى‌دهد ولى رفلکس نورى قرنيه طبيعى است). چين‌هاى برجستهٔ اپيکانتوس به‌تدريج تا سن ۵-۴ سالگى از بين مى‌روند.

تعيين زاويه استرابيسم

آزمون‌هاى پوشش (Cover) و منشور

آزمون‌هاى پوشش (Cover) و منشور، چهار جزء دارد که در هر جهتى از ميدان نگاه و در نگاه به دور يا نزديک مى‌توان آن‌را انجام داد. بيمار بايد به يک هدف نگاه کند. در تست اول (Cover Test) معاينه‌کننده به کمک پوششى مانع مى‌شود که مثلاً فرد با چشم چپ به هدف نگاه کند، استرابيسم (تروپي) ثابت شده و جهت حرکت، نشانه جهت انحراف است مثلاً اگر چشم راست به خارج حرکت کرد نشانه ازوتروپى اين چشم است. در تست دوم (Uncover Test) وقتى پوشش از روى چشم حرکت کرد نشانهٔ اين است که در حذف ديد دو چشمى (زير پوشش) اين چشم منحرف شده است لذا هتروفورى دارد و جهت اين حرکت نشانهٔ نوع هتروفورى است. در آزمون سوم (Alternate Cover Test) با حرکت متناوب پوشش در جلوى هر دو چشم مى‌توان مجموع فوريا و تروپا را به‌دست آورد. در آزمون چهارم طى همان آزمون سوم مرتب منشورهائى با شماره‌هاى افزاينده جلوى يک يا هر دو چشم مى‌گذاريم تا حرکت چشم خنثى شود. شماره منشور کميت انحراف را نشان مى‌دهد.

آزمون‌هاى ابژکتيو

آزمون‌هاى ابژکتيو شامل هستند بر روش Hirschberg (هيرشبرگ) و Krimsky (کريمسکي) که در آزمون اول فرد به نقطه نورانى در فاصله ۳۳ سانتى‌مترى نگاه مى‌کند در اين حالت هر ۱ ميلى‌متر انحراف رفلکس نورى قرنيه از مرکز مردمک معادل ۱۸ پريزم انحراف است. در آزمون دوم (کريمسکي) به کمک منشورهائى با قدرت فزاينده رفلکس منحرف قرنيه را به‌جائى از قرنيه که مطابق با مرکز مردمک است منتقل مى‌کنند. قدرت اين منشور ميزان انحراف را نشان مى‌دهد.


تست مادوکس راد حالت سابژکتيو دارد و همکارى و درک کامل بيمار را مى‌طلبد ولى نسبت به تست‌هاى ابژکتيو فوق از صحت و دقت بيشترى برخوردار است. تست‌هاى منشور و پوشش از اين نظر حالت حد واسط دارند (ابژکتيو هستند ولى در آنها همکارى و بينائى بيمار نيز ضرورى است).