تومور کاذب التهابى

از علل شايع پرپتوز مى‌باشد، علت آن نامعلوم است و معمولاً يک چشم به‌سرعت دچار پروپتوز دردناک مى‌شود. موارد دوطرفه اغلب تظاهر واسکوليت نظير گرانولوماتوز وگنر است. درمان با NSAIDها، کورتون يا تابش اشعه است ولى جراحى التهاب را تشديد مى‌کند.