تنها راه متاستاز خون است چرا که کاسه چشم فاقد لنفاتيک است. منشاء شايع آنها در زنان از پستان، در مردان از ريه و در کودکان از نوروبلاستوم مى‌باشد. متاستاز به مشيميه به‌علت خونرسانى زياد، بيشتر از کاسه چشم است. درمان شامل جراحي، اشعه و شيمى‌درمانى است. کارسينوم‌هاى سلول بازال، اسکواموس، غدد چربي، نازوفارنکس و سينوس ماگزيلارى و مننژيوم مى‌توانند موضعى به کاسه چشم تهاجم کنند.