ماکروآنوريسم شريانى شبکيه

بيمارى ماکروآنوريسم شريانى شبکيه عبارت است از اتساع شريانچه‌هاى شبکيه که در اکثر موارد يک‌طرفه مى‌باشد. شايع‌ترين شريان درگير ، تمپورال فوقانى مى‌باشد ۳/۲ از اين بيماران، مبتلا به هيپرتانسيون سيستميک هستند. شايع‌ترين علامت بالينى از بين رفتن ديد مرکزي، به‌علت ادم، اگزودا و يا خونريزى شبکيه مى‌باشد. خونريزى به شکل ”ساعت‌شنى (Hourglass)“ مشخصه اين بيمارى مى‌باشد. انديکاسيون ثابت شده‌اى براى فوتوکوآکولا ليزرى وجود ندارد؛ اما در صورتى‌که اگزوداى ليپيدي، فووه‌آ را تهديد نمايد، لازم است انجام فوتوکوآگولاسيون را مدنظر قرار دهيم.


انسداد شاخه‌اى وريد شبکيه (Branch retinal vein occlusion) (BRVO)

اين بيمارى با کاهش ناگهانى و يک‌طرفه بينائى به همراه خونريزى‌هاى سگمنتال اينترارتينال تظاهر مى‌نمايد. انسداد وريد، هميشه در محل تقاطع شريانى - وريدى روى مى‌دهد. در صورتى‌که انسداد وريدى موجب عدم پرفيوژن ناحيه‌اى بيش از ۵ برابر قطر ديسک شود، ممکن است نئوواسکولاريزاسيون شبکيه رخ دهد. عوارض تهديد‌کنندهٔ بينائى در اين بيمارى عبارتند از: ادم‌ماکولا، ايسکمى ماکولا و خونريزى زجاجيه به‌علت نئوواسکولاريزاسيون شبکيه.


درمان

اگر نئوواسکولاريزاسيون بخش محيطى شبکيه روى دهد، انجام فوتوکوآگولاسيون ليزرى بخش ايسکميک شبکيه خطر خونريزى زجاجيه را به ميزان ۵۰% کاهش مى‌دهد. علاوه بر اين هرگاه کاهش بينائى ناشى از ادم ماکولا چندين ماه بدون بهبودى ادامه يابد، فوتوکوآگولاسيون ماکولا با ليزر آرگون با طرح grid انديکاسيون پيدا مى‌کند؛ بنابراين فوتوکوآگولاسيون ليزرى شبکيه نقش مهمى در درمان اين بيمارى دارد. بيمارى‌هاى چشمى مهمى که همراه با اين بيمارى هستند، عبارتند از: گلوکوم زاويه باز و يووئيت ثانويه به سندرم بهجت.