شايعترين تومورهاى اوليه که به چشم متاستاز مى‌دهند. سرطان پستان در زنان و سرطان ريه در مردان مى‌باشد. شايعترين نئوپلاسم‌هاى مشيميه احتمالاً متاستازها هستند. سرطان‌ها گاهى بدون متاستاز چشمى باعث از دست رفتن ديد مى‌شوند که علت آن دژنرسانس شبکيه ثانوى به توليد اتو آنتى‌بادى عليه شبکيه مى‌باشد.