کارسينوم

کارسينوم ملتحمه اغلب در ليمبوس و در ناحيهٔ شيار پلکى ايجاد مى‌شود. اکثر اين تومورها سطح ژلاتينى دارند. گاهى شبيه ناخنک هستند و گاه در اثر کراتينيزاسيون غير طبيعى ايجاد لکوپلاکى مى‌کنند. رشد اين تومورها آهسته بوده، تهاجم و متاستاز در آنها بسيار نادر است؛ بنابراين برداشتن کامل آنها درمان مؤثرى مى‌باشد. اگر تومور به‌طور کامل برداشته نشود، عود شايع است، که در اين حالت درمان اکسيزيون مجدد خواهد بود. واژهٔ نئوپلازى داخل اپى‌تليال ملتحمه‌اى (Conjunctival intraepithelial neoplasia) را مى‌توان به همهٔ ضايعات نئوپلاستيک از ديسپلازى تاکارسينوما که محدود به اپى‌تليوم باشند، اطلاق نمود. بيوپسى اکسيزيونال منجر به تشخيص قطعى و درمان اکثر اين ضايعات مى‌شود.


ملانوم بدخيم

ملانوم بدخيم نادر است، اکثراً از نواحى ملانوز اکتسابى اوليه منشأ مى‌گيرند؛ برخى از خال‌هاى ملتحمه و تعدادى ظاهراً از ملتحمه طبيعى منشأ مى‌گيرند. بسيارى از تومورها را مى‌توان به‌طور موضعى برداشت. انجام جراحى راديکالتر (نظير تخليهٔ کاسه چشم) معمولاً پيش‌آگهى را بهتر نمى‌کند.