آسيب عصب اپتيک يا توسط تروماى مستقيم (تروماى نافذ سوزن بى‌حسى يا شکستگى کانال استخواني) به‌وجود مى‌آيد يا توسط تروماى غير مستقيم (به‌خصوص ضربه به پيشانى بدون شکستگى جمجمه). کندگى عصب اپتيک معمولاً از ضربه چرخشى کره چشم ناشى مى‌شود.


دوز بالاى استروئيد سيستميک ممکن است در هر دو نوع آسيب مستقيم و غير مستقيم عصب اپتيک مفيد باشد. جراحى ممکن است جهت شکستگى کاسه چشم يا خونريزى کاسه چشم زير پريوست يا غلاف عصب اپتيک لازم باشد. دکومپرشن کانال استخوانى اپتيک در تروماى غير مستقيم عصب اپتيک نيز توصيه شده است ولى ارزش آن معلوم نيست. درمان مؤثرى براى کندگى عصب اپتيک نيست.