پيرچشمى باعث کاهش توانائى فرد در اجراء اعمال نزديک و کدورت عدسى باعث تارى ديد بدون درد براى ديد نزديک و دور مى‌شود. در ساب‌لوکسيشن عدسى تارى ديد ممکن است به‌علت تغيير اختلال انکسارى آفاکيک (بدون عدسي) مى‌شود که در اين حالت تارى شديد ديد از فقدان بيش از ۱/۳ قدرت انکسارى چشم ناشى مى‌شود.


عدسى به بهترين شکل با ديلاته کردن مردمک معاينه مى‌شود. درافتالموسکوپى مستقيم با شماره ۱۰+ يا به کمک اسليت مى‌توان عدسى را با بزرگ‌نمائى مشاهده کرد.