در اين وسيله پس از ثابت کردن وضعيت سر و چشم‌هاى بيمار در موقعيت مناسب، پرتوى نورى با عرض، طول و زاويه قابل تنظيم بر سگمان قدامى چشم تابانده، با بزرگ‌نمائى دلخواه (۱۰ يا ۱۶ برابر) به‌صورت سه بعدى (ديد دو چشمي) سگمان قدامى چشم معاينه مى‌شود. به کمک اين وسيله از لبهٔ پلک تا قدام زجاجيه را مى‌توان معاينه کرد. با بيشترين درجه بزرگ‌نمائى آن، مى‌توان رنگدانه‌ها و سلول‌هاى غير طبيعى در زلاليه (گلبول‌هاى قرمز يا سفيد) يا کدر شدن زلاليه (Flare) (به علت افزايش پروئين آن) را مشاهده کرد. زلاليهٔ طبيعى به‌علت شفافيت قابل مشاهده نيست. براى بررسى سلول و Flare در زلاليه بايد شدت نور و ميزان بزرگ‌نمائى در حداکثر باشد و نورى که عرض و طول آن باريک شده است، با زاويه ۴۵ درجه بر روى قرنيه تابانده شود. هرگاه دستگاه بر فاصلهٔ بين قرنيه و عنبيه فوکوس شود، گلبول‌هاى قرمز (نقاط قرمز)، گلبول‌هاى سفيد (نقاط درخشان) و Flare (نورانى بودن مسير نور در زلاليه) را مى‌توان در زلاليه ديد.