آزمون‌هاى مردمک، حرکات چشم، ميدان ديد به روش روياروئي، حدت بينائي، افتالموسکوپى مستقيم و تونومترى شيوتز، معاينه روتين چشم پزشکى است که توسط افراد غير چشم‌پزشک نيز انجام مى‌شود. سه علت شايع و قابل پيشگيرى نابينائي، آمبليوپي، رتينوپاتى ديابتى و گلوکوم است که بيماريابى هر سه توسط پزشک عموم به کمک معاينات فوق صورت مى‌گيرد.