چاقى بيمارى مزمنى است که شايعترين اختلال متابوليسم چربى در انسان است. اگرچه در مجسمهٔ سنگى مربوط به اوايل عصر حجر، حدود ده‌هزار سال پيش نيز چاقى وجود داشته است، ولى پس از دو جنگ جهانى که در نيمه اول قرن بيستم ميلادى روى داده و فقر و سوءتغذيه را به‌دنبال داشت، شيوع آن بيشتر شد. به‌دنبال صنعتى‌شدن و زندگى ماشينى در بسيارى از جوامع پيشرفته، بتدريج اضافه وزن و چاقى از معضل‌هاى اصلى بهداشتى - درمانى کشورها قلمداد شد. شواهد موجود نشان مى‌دهد که اين عارضه به‌سرعت در جوامع در حال پيشرفت با افزايش دريافت انرژى و کمى تحرک، بويژه در شهرنشين‌ها، در حال افزايش است.