ابتلاء

بسيارى از موارد به‌ ويژه در کشورهاى درحال پيشرفت ثبت و گزارش نمى‌شوند و به ‌علت ”کم‌گزارش‌دهي” و ”بَد گزارش‌دهي“ ارزش کمترى دارند.

ميرائى

اطلاعات مربوط به ميرائى در کشورهاى پيشرفته ازحدود سال‌هاى ۱۹۰۰ موجود است، ولى اين آمار درصد کمى از آثار مربوط به آسيب‌ها را نشان مى‌دهد. به‌علاوه در کشورهاى در حال پيشرفت اين اطلاعات يا موجود نيست يا قابل اعتماد نيست و بنابر اين، مقايسه‌هاى بين‌المللى را دشوار مى‌سازد.


شاخص‌هاى ميرائى متعددى در حوادث مورد استفاده قرار مى‌گيرند که از آن جمله‌ هستند:


۱. نسبت ميرائى نسبي: تعداد مرگ‌هائى که به‌علت سوانح پيش مى‌آيد به‌ ازاء صد (يا هزار) مورد مرگ


۲. تعداد مرگ به‌ ازاء هر يک‌ميليون نفر جمعيت


۳. ميزان مرگ به‌ ازاء هر هزار (يا صدهزار) وسيله نقليه شماره‌گذارى شده در سال


۴. تعداد سوانح يا کشندگى نسبت به تعداد وسايل نقليه در کيلومتر يا مسافر در کيلومتر


۵. مرگ سرنشين وسيله نقليه به ‌ازاء هزار (يا ده‌هزار) خودرو در سال

معلوليت‌ها (موقتي، دائمى - جزئي، کلي)

در اينجا سهم بزرگى از معلوليت‌ها که جنبه‌هاى روان‌شناختى و اجتماعى آن است در نظر گرفته نمى‌شود.