اختلال افسردگى مانند بيشتر اختلال‌هاى روانپزشکى تک‌عاملى نيست، بلکه عوامل تشکيل‌دهندهٔ ميزبان (آدمي) يعنى عوامل زيستي، رواني، اجتماعى و معنوى در تداخل با يکديگر منجر به بروز افسردگى مى‌گردند که به‌ اختصار به شرح مهم‌ترين اين عوامل مى‌پردازيم: