اين ميکروب در بدن به دو شکل عفونت حاد و مزمن مشاهده مى‌شود. شکل حاد گرچه نادر است، ولى در بسيارى از مطالعه‌هاى تجربى و اپيدميولوژى مشاهده شده است. ولى آنچه اهميت دارد نوع مزمن آن است که منجر به گاستريت مزمن و زخم‌هاى معده و دوازدهه مى‌شود.


عواملى را که در بيمارى‌زائى اين ميکروب نقش دارند، مى‌توان در دو دستهٔ ”عوامل مربوط به کولونيزاسيون“ و ”عوامل مربوط به ايجاد ضايعه در مخاط“ تقسيم‌بندى نمود.