اين بيمارى با شيوع متفاوت در تمام کشورهاى جهان مشاهده مى‌شود. در گذشته تشخيص کوليت با مشکل‌هائى همراه بوده است، ولى امروزه با توجه به امکانات تشخيصى بهترى که فراهم شده در بيشتر کشورها تشخيص آن امکان‌پذير گرديده است. ميزان ابتلاء آن در کشورهائى چون انگلستان، آمريکا، اروپاى شمالى و استراليا بيش از کشورهاى در حال پيشرفت است (جدول شيوع بيمارى کوليت اولسروز در کشورهاى مختلف). شيوع کوليت اولسروز را در حدود ۵۰ تا ۸۰ نفر در هر صد هزار نفر ذکر مى‌کنند. گفته مى‌شود کمترين شيوع اين بيمارى در کشورهاى ژاپن، آسيا، آمريکاى جنوبى و آفريقا است. گرچه تعيين ميزان دقيق شيوع آن در اين کشورها مشکل است، ولى به هر حال در حدود ده برابر کمتر از کشورهائى مانند اروپا و آمريکا مى‌باشد. ميزان شيوع بيمارى کوليت اولسروز در سال‌هاى گذشته به تقريب ثابت مانده است. در حالى‌که طبق گزارش‌ها ميزان شيوع بيمارى کرون در پنجاه سال گذشته حدود شش برابر افزايش داشته است.


در ايران به‌علت عدم ثبت آمار بيمار‌هاى غيرواگير در سطح کشور و نبود امکان گردآورى آمار تمام بيماران مبتلا به کوليت اولسروز از مراکز درمانى و هم‌چنين به‌علت دستيابى بيماران به امکانات تشخيص سرپائى و پراکندگى مطب‌هاى خصوصي، تعيين ميزان دقيق شيوع اين بيمارى با مشکل مواجه است. آمار موجود که مربوط به بيمارستان‌هاى تهران مى‌باشد، به ‌تقريب ميزان وقوع سالانهٔ اين بيمارى را بيست در صد هزار پذيرش بيمارستانى گزارش نموده است. اين رقم در مقايسه با کشورهاى صنعتى به‌مراتب کمتر است. شايان توجه است که اين آمار نسبت به کل جمعيت کشورهاى صنعتى برآورد شده است، در حالى‌که در مورد ايران اين درصد مربوط به بيماران بسترى شده مى‌باشد.

جدول شيوع بيمارى کوليت اولسروز در کشورهاى مختلف

مدت مطالعه شيوع در ۱۰،۰۰۰ نفر
آمريکا ۶۴-۱۹۳۵ ۴/۶ تا ۲/۷
انگلستان ۷۶-۱۹۶۷ ۶/۵ تا ۳/۱۱
دانمارک ۸۸-۱۹۶۲ ۸/۱ تا ۵/۹
هلند ۸۳-۱۹۷۹ ۶/۸
سوئد ۷۹-۱۹۷۵ ۴/۳
اسرائيل ۷۰-۱۹۶۱ ۳/۶