بيمارى‌هاى التهابى روده که تاکنون علت آنها مشخص نشده است به ‌صورت مزمن و عودکننده تظاهر پيدا مى‌کنند. دو نوع شناخته شده از آنها يعنى کوليت اولسروز و بيمارى کرون هر کدام ويژگى‌هاى خاص خود را دارند. اين بيمارى‌ها از نظر عوامل اپيدميولوژيکي، ژنتيکى ايمنى‌شناختى و يافته‌هاى آسيب‌شناختى متفاوت مى‌باشند. به‌نظر مى‌رسد که علت اين بيمارى‌ها فعال شدن بدون وقفهٔ سيستم ايمنى در مقابل تحريک‌هاى نامشخص خارجى از قبيل پادگن‌هاى ميکروبى و مساعد بدون فرد از نظر عوامل ژنتيکى باشد که منجر به واکنش مداوم اين سيستم و ايجاد ضايعه‌هاى التهابى در مخاط و جدار روده مى‌گردند. با توجه به ويژگى‌هاى متفاوتى که هر کدام از اين بيمارى‌ها دارند به‌طور جداگانه به بحث پيرامون آنها خواهيم پرداخت.