بيمارى‌هاى شايعى که به‌ علت اختلال در سيستم گوارشى انسان و اعضاء مختلف اين سيستم ايجاد مى‌شود که اين بيمارى‌ها شامل: زخم‌هاى پپتيک و بيمارى‌هاى التهابى روده مى‌باشد.