بيمارى سرطان مجموعه‌اى پيچيده از بيمارى‌ها است، و سرطان‌زائى - تبديل يک سلول طبيعى به يک سلول سرطانى - فرآيندى پيچيده و چند‌مرحله‌اى است. از نظر بالينى سرطان به گروه بزرگى از بيمارى‌ها، يک‌صد مورد يا بيشتر، اطلاق مى‌گردد که از نظر سن شروع، سرعت رشد، وضعيت تمايز سلولي، قابليت شناسائى با اقدام‌هاى تشخيصي، تهاجم، قابليت متاستاز، پاسخ به درمان و پيش‌آگهي، با يکديگر متفاوت هستند. به‌زبان زيست‌شناختى مولکولى و سلولي، سرطان نمايندهٔ تعداد قليلى از بيمارى‌ها است که به‌علت عيوب مشابه مولکولى در فعاليت سلولى عارض شده، موجب تغييرهاى مشابه در ژن‌هاى سلولى مى‌شوند. در نهايت، سرطان يک بيمارى ناشى از تظاهر و تجلى غيرطبيعى ژن مى‌باشد. بيمارى سرطان يکى از علل اصلى مرگ‌ومير در جوامع غربى است. در آمريکا و تعدادى از کشورهاى اروپائي، اين بيمارى بعد از بيمارى‌هاى قلبى - عروقي، دومين علت مرگ‌ومير به شمار مى‌رود. در کشورهاى در حال پيشرفت نيز بيمارى سرطان در رديف مسائل مهم بهداشتى - درمانى محسوب و روند آن رو به افزايش است. در ايران بعد از بيمارى‌هاى قلبى - عروقى و حوادث و سوانح، بيمارى سرطان سومين علت مرگ‌ومير محسوب مى‌گردد.